คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายธีรศักดิ์ สุวรรณลิขิต
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 4
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวธนพร บุญเรืองรุ่ง
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 4
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกฤตยา จันหนู
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 4
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายศุภชัย ศรัทธารัตน์
ตำแหน่ง : ประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวญาศินีย์ ไชยชาญยุทธ์
ตำแหน่ง : ฝ่ายงบประมาณ เหรัญญิก
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวบัวขวัญ มณี
ตำแหน่ง : ฝ่ายกิจกรรม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 4
ชื่อ-นามสกุล : นายศราวุฒิ ช่วยสถิตย์
ตำแหน่ง : ฝ่ายกิจการนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 4