กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายวิรศักดิ์ ปุสวิโร
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

นางสุใหวเร๊าะ ไชยยอด
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

นางเครือวัลย์ ทองเกลี้ยง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1