กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายวิรศักดิ์ ปุสวิโร
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสุใหวเร๊าะ ไชยยอด
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/0

นางเครือวัลย์ ทองเกลี้ยง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/0