กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายวิรศักดิ์ ปุสวิโร
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสุใหวเร๊าะ ไชยยอด
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/0

นางเครือวัลย์ ทองเกลี้ยง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/0