คณะผู้บริหาร

นายสมโชค สิงห์เกลี้ยง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสุณิสา บัวขาว
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานวิชาการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/0

นายปริศดา สุวรรณรัตน์
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/0

นางสาวรัชนู สวนจันทร์
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคคล
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/0

นางเพชรรัตน์ เพ็ชรมณี
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณและแผนงาน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/0