คณะผู้บริหาร

นายเสนอ ใหมจุ้ย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสุณิสา บัวขาว
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานวิชาการ
หัวหน้าคณะผู้บริหาร

นายวิรศักดิ์ ปุสวิโร
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าคณะผู้บริหาร

นางรัชนู แก้วยอดทอง
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคคล
หัวหน้าคณะผู้บริหาร

นางเพชรรัตน์ เพ็ชรมณี
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณและแผนงาน
หัวหน้าคณะผู้บริหาร