กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายอมรินทร์ คณะแนม
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ