กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายนิพนธ์ ขุนสวัสดื์
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3