กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสุณิสา บัวขาว
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวชลธิชา เส็ง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/0

ว่าที่ ร.ท.อำดัน มาลินี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/0