กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวอัจฉราภรณ์ จันทภาโส
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5

นางสาวชลธิชา เส็ง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2