กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวอัจฉราภรณ์ จันทภาโส
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวชลธิชา เส็ง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/0