ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายสมโชค สิงห์เกลี้ยง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 15 พฤศจิกายน 2556