ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายสมโชค สิงห์เกลี้ยง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 15 พฤศจิกายน 2556
ชื่อ-นามสกุล : นางสุณิสา บัวขาว
ตำแหน่ง : รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 31 ตุลาคม 2561
ชื่อ-นามสกุล : นายเสนอ ใหมจุ้ย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 มีนาคม 2562