คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายจำแลง สมสุข
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสถานศึกษาฯ
ชื่อ-นามสกุล : นายมงคล แก้วทอง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ปกครอง
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางรัชนู แก้วยอดทอง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ครู
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายเอิ้น ขวัญจันทร์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางอมรรัตน์ แก้วพิมล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางกาญจนา จันทน์เสนะ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายยอด แก้วจันทร์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายอ่ำ บุญรุ่งเรือง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ศาสนา
เบอร์โทร :