กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางรุสมีนีย์ ฤทธิเดช
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2

นางเพชรรัตน์ เพ็ชรมณี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น