กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวสุมาลี ธรรมรัตน์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายปริศดา สุวรรณรัตน์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/0

นายศักรินทร์ ดำท่าคลอง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/0