กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวสุมาลี ธรรมรัตน์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นายปริศดา สุวรรณรัตน์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2

นางภัทรภร สุขมาก
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3