กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางเพชรรัตน์ เพ็ชรมณี
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ