กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางเพชรรัตน์ เพ็ชรมณี
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2