ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
22 พ.ค. 64 ถึง 23 พ.ค. 64 สอบวัดความรู้นักเรียน ระดับชั้น ม.1,ม.4
24 เม.ย. 64 ถึง 28 เม.ย. 64 รับสมัครนักเรียน ระดับชั้น ม.1,ม.4
โรงเรียนไม้แก่นประขาอุทิศ/ชุดนักเรียน
09 เม.ย. 64 ปัจฉิมนิเทศ นักเรียน ม.3,ม.6
28 ส.ค. 63 กิจกรรม"อบรม" สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย
โรงเรียนไม้แก่นประชาอุทิศ/ชุดนักเรียน
21 ส.ค. 63 กิจกรรมสานสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชน
24 มิ.ย. 63 สอบวัดความรู้ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,4
23 มิ.ย. 63 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.1,ม.4 ช่วงเช้า,ม.3,ม.6 ช่วงบ่าย
22 มิ.ย. 63 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.2 ช่วงเช้า,ม.5 ช่วงบ่าย
12 มิ.ย. 63 ถึง 14 มิ.ย. 63 รายงานตัว/มอบตัว นักเรียนม.1,ม.4
03 พ.ค. 63 ถึง 12 พ.ค. 63 รับสมครนักเรียนปีการศึกษา 2563 ทางระบบออนไลน์
26 มี.ค. 63 กิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศ
04 มี.ค. 63 ถึง 06 มี.ค. 63 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ
25 ก.พ. 63 กิจกรรมเปิดบ้านวันวิชาการ
19 ก.พ. 63 ถึง 21 ก.พ. 63 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562
28 ต.ค. 62 เปิดภาคเรียนที่ 2/2562
10 ต.ค. 62 รับผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2562
28 มิ.ย. 62 กิจกรรม “ร่วมใจรำลึก ครบรอบ 28 ปี” โรงเรียนไม้แก่นประชาอุทิศ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โรงเรียนไม้แก่นประชาอุทิศ โรงเรียนไม้แก่นประชาอุทิศ
13 มิ.ย. 62 กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2562
28 มี.ค. 62 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้น ม.3 ม.6
22 มี.ค. 62 ถึง 27 มี.ค. 62 รับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษษ 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
14 มี.ค. 62 ประชุมผู้ปกครองเพื่อรับผลการเรียน นักเรียนทุกระดับชั้น
12 มี.ค. 62 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน
02 มี.ค. 62 ถึง 03 มี.ค. 62 สอบ o-net ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนวรนารีเฉลิม/ชุดนักเรียน
26 ก.พ. 62 ถึง 28 ก.พ. 62 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561
20 ก.พ. 62 ถึง 21 ก.พ. 62 สอบปลายปีการศึกษา 2561 ข้อสอบมาตรฐานกลาง ระดับชั้น ม.1 และ ม.2
02 ก.พ. 62 ถึง 03 ก.พ. 62 สอบ o-net ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์/ชุดนักเรียน
26 ธ.ค. 61 ถึง 27 ธ.ค. 61 สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2561
12 ธ.ค. 61 ถึง 14 ธ.ค. 61 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่/วิสามัญ ปีการศึกษา 2561
01 พ.ย. 61 เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
05 ต.ค. 61 รับผลการเรียนภาคเรียนที่1/2561
ห้องโสต โรงเรียนไม้แก่นประชาอุทิศ
26 ก.ย. 61 ถึง 28 ก.ย. 61 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561
17 ส.ค. 61 กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ปีการศึกษา2561
24 ก.ค. 61 ถึง 25 ก.ค. 61 สอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 1/2561
18 ก.ค. 61 ถึง 20 ก.ค. 61 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี ปีการศึกษา 2561
28 มิ.ย. 61 กิจกรรมสวนสนาม
26 มิ.ย. 61 กิจกรรมเดินรณรงค์ต้านภัยยาเสพติด
26 มิ.ย. 61 กิจกรรมวันสุนทรภู่ 2561
โรงเรียนไม้แก่นประชาอุทิศ
16 พ.ค. 61 เปิดเทอมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
30 มี.ค. 61 ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นม.3 ม.6
19 มี.ค. 61 ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่2/2560
13 ก.พ. 61 ถึง 15 ก.พ. 61 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ
07 ก.พ. 61 ถึง 09 ก.พ. 61 เข้าค่ายพุทธบุตร
03 ก.พ. 61 ถึง 04 ก.พ. 61 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบ o-net
โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์
19 ต.ค. 60 เปิดภาคเรียนเรียนที่ 2/2560
โรงเรียนไม้แก่นประชาอุทิศ
17 ต.ค. 60 ถึง 19 ต.ค. 60 แข่งทักษะวิชาการงานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้ง 67
18 ก.ย. 60 ถึง 21 ก.ย. 60 สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1/2560
22 ส.ค. 60 กิจกรรม English Day Camp
11 ส.ค. 60 กิจกรรมวันแม่
27 ก.ค. 60 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐
13 ก.ค. 60 ถึง 14 ก.ค. 60 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน ปีการศึกษา 2560
08 มิ.ย. 60 กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2560
16 มี.ค. 60 รับผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
01 มี.ค. 60 ถึง 03 ก.พ. 60 สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
22 ก.พ. 60 กิจกรรมเปิดบ้านสานสัมพันธ์ชุมชน
โรงเรียนไม้แก่นประชาอุทิศ โรงเรียนไม้แก่นประชาอุทิศ
07 ก.พ. 60 ถึง 09 ก.พ. 60 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี
04 ก.พ. 60 ถึง 05 ก.พ. 60 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบ O-NET
30 ม.ค. 60 ถึง 10 ก.พ. 60 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมติว o-net ของโรงไฟฟ้า
27 ธ.ค. 59 ถึง 29 ธ.ค. 59 สอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
14 ธ.ค. 59 ถึง 15 ธ.ค. 59 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบ Pre o-net
โรงเรียนไม้แก่นประชาอุทิศ/ชุดนักเรียน สพม.16
01 ธ.ค. 59 ถึง 03 พ.ย. 59 กิจกรรมเข้าประจำกองของลูกเสือวิสามัญ
โรงเรียนสะเดา"ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" โรงเรียนไม้แก่นประชาอุทิศ
07 พ.ย. 59 ถึง 11 พ.ย. 59 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมติว o-net โครงการรินน้ำใจ
21 ก.ย. 59 ถึง 23 ก.ย. 59 สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1/2559
01 ก.ย. 59 ถึง 03 ก.ย. 59 แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
จังหวัดสตูล สพม.16
26 ส.ค. 59 ถึง 27 ส.ค. 59 นักเรียนเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
อบต.สะพานไม้แก่น
23 ส.ค. 59 ถึง 24 ส.ค. 59 กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนไม้แก่นประชาอุทิศ
17 ส.ค. 59 ถึง 19 ส.ค. 59 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2559
โรงเรียนไม้แก่นประชาอุทิศ/ชุดนักเรียน โรงเรียนไม้แก่นประชาอุทิศ
11 ส.ค. 59 กิจกรรมวันแม่ 2559
โรงเรียนไม้แก่นประชาอุทิศ
28 ก.ค. 59 ถึง 29 ก.ค. 59 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน
โรงเรียนไม้แก่นประชาอุทิศ/ชุดสี โรงเรียนไม้แก่นประชาอุทิศ
15 ก.ค. 59 กิจกรรมแห่เทียนพรรษา
วัดสะพานไม้แก่น/ชุดพละ โรงเรียนไม้แก่นประชาอุทิศ
01 ก.ค. 59 พิธีสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
ชุดลูกเสือ โรงเรียนไม้แก่นประชาอุทิศ
24 มิ.ย. 59 กิจกรรมเดินรณรงค์เรื่องต้านยาเสพติด
วัดสะพานไม้แก่น/ชุดเสื้อสีเหลือง โรงเรียนไม้แก่นประชาอุทิศ
24 มิ.ย. 59 กิจกรรมวันสุนทรภู่
โรงเรียนไม้แก่นประชาอุทิศ โรงเรียนไม้แก่นประชาอุทิศ
23 มิ.ย. 59 กิจกรรมอบรมโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์และเพศสัมพันธ์แก่เยาวชนในโรงเรียน
อบต.สะพานไม้แก่น/ชุดพละ อบต.สะพานไม้แก่น
16 มิ.ย. 59 กิจกรรมวันไหว้ครู
โรงเรียนไม้แก่นประชาอุทิศจัดกอจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559
โรงเรียนไม้แก่นประชาอุทิศ/ชุดนักเรียน โรงเรียนไม้แก่นประชาอุทิศ