ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเบ็ดเสร็จ ก
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ.2535
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเบ็ดเสร็จ ข
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2536
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเบ็ดเสร็จ ค
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2536
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..