กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวรัชนู สวนจันทร์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวณัฐนรี หนูอุไร
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/0