กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวรัชนู สวนจันทร์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นางสาวณัฐนรี หนูอุไร
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6

นายอัสรี คงหัด
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1