กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวรัชนู สวนจันทร์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวณัฐนรี หนูอุไร
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/0

นายอัสรี คงหัด
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/0