อัตลักษณ์และเอกลักษณ์
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียน

 

 
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา        “ วินัยเด่น เน้นพอเพียง มีจิตสาธารณะ”
 
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา       “ ไหว้สวย รวยยิ้ม”