กิจกรรมด้านสุขภาพ (Health)
กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนด้านสุขภาพ (Health)
1.กิจกรรม กีฬามวยไทย
2.กิจกรรม เซปักตะกร้อ
3.กิจกรรม ฟุตซอล
4.กิจกรรม สปาเพื่อสุขภาพ
5.กิจกรรม ลีลาส