กิจกรรมด้านการดำรงชีวิต(Hand)
กิจกรรม การเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนด้านการดำรงชีวิตและทักษะชีวิต (Hand)
1.กิจกรรม อาหารประเภทยำ
2.กิจกรรม สกรีนเสื้อ
3.กิจกรรม การเพราะขยายพันธ์กล้าไม้
4.กิจกรรม การจัดสวนถาดแบบชื้น
5.กิจกรรม อาหารสุขภาพ
6.กิจกรรม อาหารจารเดียว