กิจกรรมด้านคุณลักษณะ(Heart)
กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนด้านคุณลักษณะและค่านิยม (Heart)
1.กิจกรรม วิถีมุสลิม
2.กิจกรรม มารยาทไทย
3.กิจกรรม จิตอาสาเพื่อพัฒนาโรงเรียน
4.กิจกรรม รักนะตัวเอง
5.กิจกรรม พัฒนาจิตเจริญปัญญา
6.กิจกรรม นิทานคุณธรรม