กิจกรรมด้านสมอง(Head)
1.กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนด้านสมอง(Head)
1.กิจกรรม ฟุต ฟิส โฟ ไฟ สไตล์ มูฟ วี
2.กิจกรรม ส่งเสริมการอ่าน
3.กิจกรรม คณิตศิลป์
4.กิจกรรม รักการอ่าน
5.กิจกรรม นักวิทยาศาสตร์น้อย
6.กิจกรรม อาเซียนศึกษา