งานประกันคุณภาพภายใน
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 354.96 KB
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 ส่วนที่ 1 บทนำ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 400.84 KB
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 ส่วนที่ 2 ทิศทางของสถานศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 80.3 KB
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 ส่วนที่ 3 แผนงานงบประมาณ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 268.61 KB
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 ฝ่ายวิชาการ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.25 MB
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.01 MB
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 ฝ่ายงบประมาณ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 297.53 KB
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 ฝ่ายบริหารงานบุคลากร
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 175.51 KB
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.01 MB
แผนมาตฐานโรงเรียนไม้แก่นประชาอุทิศ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.01 MB
แผนกลยุทธ์ส่วนที่ 1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.04 MB
แผนกลยุทธ์ส่วนที่ 2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 815.4 KB
การจัดการความรู้เรื่องปุ๋ยหมัก
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.64 MB
แผนปฏิบัติการประจำการศึกษา 2558
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.37 MB
SAR 59
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.2 MB