งานประกันคุณภาพภายใน
แผนมาตฐานโรงเรียนไม้แก่นประชาอุทิศ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.01 MB
แผนกลยุทธ์ส่วนที่ 1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.04 MB
แผนกลยุทธ์ส่วนที่ 2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 815.4 KB
การให้ความเห็นชอบ แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 322.59 KB
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 ส่วนที่ 1 บทนำ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 540.28 KB
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 ส่วนที่ 2 ทิศทางของโรงเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 99.16 KB
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 ส่วนที่ 3 แผนงานงบประมาณ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 330.55 KB
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 ฝ่ายบริหารวิชาการ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 930.84 KB
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 175.48 KB
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 ฝ่ายบริหารงานบุุคคล
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 705.76 KB
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 224.54 KB
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 ส่วนที่ 4 กำกับ ติดตาม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 136.46 KB
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 354.96 KB
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 ส่วนที่ 1 บทนำ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 400.84 KB
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 ส่วนที่ 2 ทิศทางของสถานศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 80.3 KB
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 ส่วนที่ 3 แผนงานงบประมาณ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 268.61 KB
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 ฝ่ายวิชาการ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.25 MB
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.01 MB
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 ฝ่ายงบประมาณ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 297.53 KB
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.01 MB
SAR 59
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.2 MB
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 ฝ่ายบริหารงานบุคลากร
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 175.51 KB
แผนปฏิบัติการประจำการศึกษา 2558
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.37 MB
การจัดการความรู้เรื่องปุ๋ยหมัก
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.64 MB