ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

ระดับชั้นเรียน

จำนวนห้อง

เพศ

รวม

ชาย

หญิง

ม.๑

 

 

๒๕

ม.๒

๑๖

๑๐

๒๖

ม.๓

๑๕

ม.๔

๑๐

๑๓

ม.๕

๑๐

๑๘

ม.๖

๑๐

รวม

 

 

๑๐๗

รวมทั้งหมด

๑๐

 

 

๑๐๗