หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรและการเรียนการสอน

โรงเรียนไม้แก่นประชาอุทิศเปิดหลักสูตรการเรียนการสอน 2 หลักสูตร คือ

1. หลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  (ม.1 – ม. 3) ซึ่งมีเกณฑ์หลักสูตรจบดังนี้

1.1 ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน 66 หน่วยกิต

และรายวิชา เพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

1.2 ต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า77หน่วยกิตโดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน 66 หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 11 หน่วยกิต

1.3 ได้ผลการประเมิน "ผ่าน " ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทุกกิจกรรม

1.4 ได้ผลการประเมิน " ดีเยี่ยม "  หรือ" ดี " หรือ "ผ่าน " ในการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน

1.5 ได้ผลการประเมิน " ดีเยี่ยม "  หรือ " ดี " หรือ "ผ่าน " ในการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

คำอธิบายเกณฑ์ผลการเรียนรายวิชา

                4 หมายถึง ดีเยี่ยม  คะแนน 80-100              3.5 หมายถึง ดีมาก คะแนน 75-79   

                3 หมายถึง ดี  คะแนน 70-74                           2.5 หมายถึง ค่อนข้างดี คะแนน 65-69       

                2 หมายถึงน่าพอใจ คะแนน 60-64                1.5 หมายถึง พอใช้ คะแนน 55-59 

                1 หมายถึง ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ คะแนน 50-54     0 หมายถึง ต่ำกว่าเกณฑ์ คะแนน 0-49

2. หลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.4 – ม. 6)  แยกเป็น  2 แนวการเรียนคือ

2.1  เน้นการเรียนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  ซึ่งนักเรียนต้องเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต รายวิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต   รายวิชาภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า หน่วยกิต

2.2  เน้นการเรียนด้านภาษา และสังคมศึกษา (แนวการเรียนทั่วไป)