เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน

มาร์ชโรงเรียนไม้แก่นประชาอุทิศ

(เนื้อร้อง-ทำนอง /อ.ธรรมรัตน์  นุตะธีระ และว่าที่ ร.ท. อำดัน  มาลินี)

โรงเรียนไม้แก่นประชาอุทิศ                             รวมดวงจิต  อุทิศ  การศึกษา

เรียนดี  กีฬาเด่น  เน้นจรรยา                                            เทิดราชา  รักชาติ  ศาสน์ภักดี

**แสด  คือสีมีพลังดังดวงจิต                                           เราผูกมิตร  เทิดเกียรติ  เป็นศักดิ์ศรี

ดำ คือรัก  แน่นหนัก  สามัคคี                                          อุทิศพลี  กายใจ  เพื่อปวงชน**

โรงเรียนไม้แก่นประชาอุทิศ                             น้อมดวงจิต  อุทิศ  การฝึกฝน

สามัคคี  มีวินัย  พัฒนาตน                                                เราทุกคน  ภูมิใจในสถานบัน**