พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

1. เสริมสร้างนักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. พัฒนานักเรียนให้เป็นคนมีปัญญา มีทักษะอาชีพ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก 
3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์

1.  นักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2.  นักเรียนให้เป็นคนมีปัญญา มีทักษะอาชีพ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก
3.  โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิบาล