วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

      ภายในปี 2564 นักเรียนเป็นคนดี มีปัญญา มีทักษะอาชีพ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก
ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

 

ปรัชญาโรงเรียน                  

โยคา เว ชาตรี ภูริ (ปัญญาย่อมเกิดเพราะความประกอบ)