อัตลักษณ์และเอกลักษณ์
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียน


อัตลักษณ์ของสถานศึกษา    :    สมาธินำปัญญา

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา   :    กีฬาเซปักตะกร้อ สู่ความเป็นเลิศ