งานประกันคุณภาพภายใน
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.01 MB
แผนมาตฐานโรงเรียนไม้แก่นประชาอุทิศ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.01 MB
แผนกลยุทธ์ส่วนที่ 1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.04 MB
แผนกลยุทธ์ส่วนที่ 2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 815.4 KB
การจัดการความรู้เรื่องปุ๋ยหมัก
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.64 MB
แผนปฏิบัติการประจำการศึกษา 2558
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.37 MB
SAR 59
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.2 MB