ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

ระดับชั้นเรียน

จำนวนห้อง

เพศ

รวม

ชาย

หญิง

ม.๑

๑๔

ม.๒

๑๖

๒๒

ม.๓

๑๔

ม.๔

๑๑

ม.๕

ม.๖

๑๑

๑๔

รวม

๔๑

๔๔

๘๕

รวมทั้งหมด

๕๙

๗๒

๑๓๒