ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

ระดับชั้นเรียน

จำนวนห้อง

เพศ

รวม

ชาย

หญิง

ม.๑

๑๕

๑๐

๒๕

ม.๒

๑๓

๑๔

๒๗

ม.๓

๑๒

๑๕

๒๗

ม.๔

๑๓

๑๗

ม.๕

๑๘

ม.๖

๑๐

๑๘

รวม

๖๓

๖๙

๑๓๒

รวมทั้งหมด

๕๙

๗๒

๑๓๒