พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

1. จัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะพื้นฐาน  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของหลักสูตร  รู้จักใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง

2. จัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงตามหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่น  พัฒนาสื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

3. ดำเนินการประชาสัมพันธ์โรงเรียนโดยวิธีการต่างๆอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมกีฬาสู่ความเป็นเลิศในระดับต่างๆ

 

เป้าประสงค์

1. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่โรงเรียนกำหนด

2. ผู้เรียนสามารถดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง

3. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด

4. ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูล

5.  บุคลากรจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้สื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัย

6.  ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านกีฬาสู่ระดับชาติ

7.  มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ผู้เรียนและชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา