วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

ภายในปี  2558  โรงเรียนไม้แก่นประชาอุทิศ  เป็นโรงเรียนดีใกล้บ้าน  จัดการศึกษาได้มาตรฐาน  ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์   น้อมนำภูมิปัญญาบูรณาการสู่เศรษฐกิจพอเพียง  พัฒนาเทคโนโลยีและวิชาการ  มุ่งเน้นคุณธรรมนำความรู้  ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬาสู่ระดับชาติ  โดยชุมชนมีส่วนร่วม


ปรัชญาโรงเรียน                  

โยคา เว ชาตรี ภูริ (ปัญญาย่อมเกิดเพราะความประกอบ)